Om immunfluorescens-test for Borrelia burgdorferi, Bowen RTI kaldet (Q-)RIBb© eller FAT
- og om Marie Kroun’s forsknings-projekt:

 

Immun-fluorescens teknikken (andre betegnelser er IFT= IF-test, IFA = IF Assay) for borrelia er slet ikke nogen ny teknik, hverken i direkte (1,2,3) eller indirekte (4,5) form. Denne type test har for Borrelia burgdorferi  f.eks. været anvendt i Europa siden ca. 1983 (4), og i USA fra umiddelbart efter at bakterien blev fundet i flåterne første gang, men test-metoden er meget ældre for diverse andre mikrober. Lederen af Bowen RTI –  JoAnne Whitaker – var faktisk en af pionererne i udvikling af denne type test for difteri (corynebacterium diphteriae), kighoste (Bordetella pertussis) og patogene colibakterier (E. coli) cirka 1960, hvilket fremgår af hendes curriculum, men hendes publikationer om dette emne kan desværre ikke findes via Medline online, der først starter i 1966 !

 

Princippet ved IFA:

 

er relativt simpelt, det bygger på at ANTISTOF (=immunoglobulin) passer som nøgle i en lås med det ANTIGEN der har udløst dannelse af det. Kobler man nu et farvestof – ved IFA testen er det et fluorescerende stof der lyser op når det belyses med en bestemt bølgelængde lys – til antistoffet, så kan en evt. reaktion mellem ANTIGEN og ANTISTOF let synliggøres i mikroskopet.

Et andet (brunt) farvestof anvendes til specifik histologisk (immunhistokemi) undersøgelse, som bruges meget i patologien f.eks. til type-bestemmelse af blodceller og som ikke kræver special-mikroskop, til gengæld skal reagenserne kunne virke sammen med de fikseringsvæsker m.v. der anvendes i patologien og kan ikke bruges på LEVENDE materiale !

 

Nogle antistoffer er uspecifikke (ligesom en hovednøgle kan passe i mange låse), mens andre er meget specifikke (ligesom en nøgle der KUN passer i én enkelt lås).  Det kaldes krydsreaktion, når et antistof kan reagere med flere forskellige mikroorganismer.

Det er naturligvis ønskeligt at kunne bruge et eller flere helt mikrobe specifikke antistoffer, så man er sikker på hvad det er man påviser, men det er ikke altid praktisk muligt af skaffe !

 

IFA testen kan laves i to varianter, afhængig af immunoglobulin (=ANTISTOF) KILDEN:

 

1.       direkte IFA (påvisning af mikroben direkte i materiale fra patienten):
Serum / plasma fra et laboratorie-dyr, som man enten har inficeret naturligt med mikroben eller evt. har vaccineret med et passende mikrobe specifikt ANTIGEN (vaccinen Lymerix indeholder f.eks. et Borrelia burgdorferi specifikt antigen betegnet ospA), så dyret danner antistof mod de(t) antigen(er).
Det f.eks. for Borrelia burgdorferi ANTISTOF specifikke og rige serum fra dyret plus farvestof tilsættes herefter til PATIENTENS prøve og hvis (dyrets) ANTISTOF finder sin ’lås’ = passende ANTIGEN struktur(er) i patient prøven, så vil koblingen (immun-kompleksdannelsen) blive synlig vha. farvestoffet og kan fotograferes.
Testen kan forfines ved at lave en fortyndings-række (titrering).
Hvis der er meget ANTIGEN i patientens oprindelige prøve kan den tåle mange fortyndinger uden at antigen-antistof-dannelsen forsvinder. Titer svaret er den sidste fortynding, hvor antigen-antistof reaktion stadig kunne påvises og er således et udtryk for MÆNGDEN af ANTIGEN der var tilstede i den oprindelige prøve
- det er sådan Bowen RTIs Q-RIBb©test udføres !

eller

2.        indirekte IFA (påvisning af antistof (= skyggen af mikroben) i patientens serum/plasma):
Serum / plasma fra en patient (sygt menneske eller dyr) hos hvem man mistænker infektion med en bestemt mikrobe (det kan være som at lede efter en nål i en høstak at vælge den rigtige mikrobe at undersøge for !) plus farvestoffet tilsættes til en laboratorie-kultur af mikrober.  Er der ANTISTOF i patientens blod, som passer til de mikrober man anvender i testen, så vil koblingen mellem ANTISTOFog det valgte ANTIGEN blive synlig vha. farvestoffet og kan evt. fotograferes som bevis !  

Problemer der skal løses ved anvendelse af IFA testen:

 

Den første procedure – direkte IFA – at inficere / vaccinere et laboratorie dyr, som er avlet under isolerede / sterile forhold, så de er såkaldt patogen fri, hvorved dyret stimuleres til at danne passende antistoffer som vi kan bruge i testen – kræver ’blot’ adgang til sådanne laboratorie dyr (det kan købes), passende mikrober (dem får man fra patient materiale og undersøger med andre metoder (eks. PCR) så man ved hvad man har med at gøre !), samt farvestof der kan reagere med antistof (kan købes).   

 

Den anden procedure – indirekte IFA – er behæftet med langt flere problemer, især kan det desværre være uhyre vanskeligt at anskaffe og opretholde vækst af en passende række af mikrobielle kulturer i laboratoriet, som jo er noget helt andet end når mikroberne vokser i deres naturlige miljø – pattedyrsværten eller flåten !


 

Borrelia kan vokse både intracellulært og ekstracellulært; ekstracellulært er Borrelia meget krævende mht. dyrkningsmedie og gror meget langsomt under normale laboratorie forhold. Borrelia vokser bedst ved omkring 34 grader, ved stuetemperatur kommer der måske først vækst efter mange uger til måneder, hvis den overhovedet vil vokse og det er svært at undgå forurening = overvækst af mindre krævende bakterier !
– og værre – Borrelia er tilmed kendt for antigen-variation dvs. den ændrer sin overflade alt efter om den vokser i en pattedyrs vært eller i flåten / laboratoriet – dvs. efter blot få generationers dyrkning i laboratoriet udtrykker bakterien måske ikke længere nogen af de antigener på dens overflade, som bakterien KUN udtrykker når den gror i pattedyrsværten.

MANGLER laboratorie-kulturen de Borrelia antigener, som patienten har dannet antistoffer imod, så bliver testen falsk negativ !

Alle de intracellulære mikrober SKAL dyrkes på en passende cellekultur, hvilket er endnu mere besværligt:

Dyrkning af Borrelia burgdorferi på cellekultur (muse fibroblaster) er foreslået og kunne måske sikre lidt større lighed med vækstforholdene i pattedyrsværten og dermed større stabilitet i overflade antigen besætningen ? 
Rickettsia vokser i karvægsceller (endothel). Ehrlichia i hvide blodceller (leukocytter) = immunceller (HGE i granulocytter, HME i monocytære celler). Babesia i røde blodceller (erythrocyter).

Hvis mikroberne kan inficere dyr – det kan alle de flåtbårne, deres hovedværter er jo dyr ! – kan man bruge immunhæmmede forsøgsdyr [fjerne milten, steroid behandling, strålebehandling, genetisk immundefekte varianter (SCID mus)] – som får en langt højere PARASITÆMI GRAD end immun kompetente mennesker, så der bliver MANGE af parasitterne at høste af til testen.

Sådan ’naturlig infektion’ efterligner naturligvis forholdene i menneske-værten langt bedre end alm. dyrkning i laboratoriet.

 

Dertil kommer at der findes MANGE undertyper af hver eneste mikrobe – som i deres overfladestruktur (udseende) kan ligne hinanden mere eller mindre, ligesom enæggede tvillinger ligner hinanden mere end toæggede tvillinger og deres andre søskende og ligesom der kan være stor forskel på menneskers ’typiske’ udseende rundt omkring i verden (forskelle mht. hudfarve, øjenfarve, hårfarve, hårstruktur etc.), så kan der også for mikroberne være temmelig store forskelle i type (lokale varianter) fra sted til sted – men de regnes stadig til samme art ! - også selvom de ikke opfører sig helt ens ! – ligesom nogle mennesker har voldelige tendenser, andre ikke – sådan er der også forskel på mikrobers angrebslyst ! – og ligesom vold blandt mennesker ofte provokeres af særlige faktorer, så skal der måske ganske særlige vækst forhold til for at en mikrobe udtrykker sine helt specielle kendetegn !

Nogle mikrober – det gælder f.eks. Borrelia – ændrer faktisk deres overflade ANTIGEN besætning alt efter hvilke forhold de gror under (temperatur, pH, mængde og type af næringsstof). Det kaldes antigen-variation, mere om det senere.

 

Hvis man ønsker at kunne påvise antistoffer mod ALLE VARIANTER af ALLE MIKROBERS UNDERTYPER ved indirekte IFA, skal man måske ikke alene kunne skaffe sig og opretholde kulturer af mange forskellige varianter af flere mikrober, man skal også kende varianternes indbyrdes forskelle og ikke mindst den variation i deres overflade, der kan forekomme som følge af de anderledes vækstbetingelser i laboratoriet end de har i deres pattedyrsværter, som giver usikkerhed i test-resultatet.

Er der stor lighed (= krydsreaktion) mellem mange undertyper i en nært beslægtet mikrobe-familie kan man, når testen er positiv, naturligvis ikke udtale sig om HVILKEN af undertyperne det nu lige har været der udløste infektionen og dermed antistof-reaktionen hos patienten !
= testen har for lav specificitet, den fanger ’for meget’ (falsk positiv).

Nogle af de antigener man bruger i laboratorie tests er meget lidt specifikke, f.eks. bruger man i Weil-Felix testen for Rickettsia PROTEUS antigen, som er en helt anden mikrobefamilie, men som har visse fælles overfladetræk (antigener) med RICKETTSIA, fordi det er meget lettere at få fat i og dyrke Proteus i laboratoriet end Rickettsia ! – det betyder naturligvis at testen så både vil finde nogle Rickettsia typer = dem der udtrykker de samme antigener som Proteus, men den vil ikke nødvendigvis finde alle Rickettsia, der kunne godt være varianter af Rickettsia der ikke udtrykker de fælles overfladeantigener med Proteus, og udtrykkes et antigen ikke, så stimuleres patienten ikke til at danne antistof og så vil vores Proteus test naturligvis ikke finde noget antistof i patientens blod, dvs. resultatet er falsk negativ !
Proteus testen vil naturligvis først og fremmest finde Proteus antistoffer, som pt. kan have dannet ved f.eks. en urinvejsinfektion !

 så når ANTISTOF-testen med lav specificitet er positiv kan man slet ikke være sikker på at pt. har mødt f.eks. Rickettsia (falsk positiv) !

En patient med dårlig immunfunktion kan måske slet ikke få gang i antistof-produktion uanset hvor meget den end stimuleres. Immundefekt kan være medfødt eller erhvervet (EBV, CMV, HIV, andre immunhæmmende infektioner, immunhæmmende forgiftning f.eks. med tungmetaller) – derfor bør udredning af kronisk inficerede patienter omfatte UDREDNING FOR IMMUNDEFEKT. 

Mere om specielt Borrelia’s tricks til at snyde værtens immunsystem nedenfor.

 

 

 

 

Der er naturligvis ETISKE betænkeligheder ved al brug af forsøgsdyr – nogen mennesker er meget imod det, også selvom det tjener til diagnostisk eller behandling af syge mennesker !

 

Det koster mange penge at opretholde passende mikrobielle kulturer i laboratoriet til den indirekte IFA henholdsvis dyr der kan producere de nødvendige antistoffer til den direkte IFA.

 

IFA metoden kræver desuden adgang til temmelig dyrt teknisk udstyr – fluorescens plus mørkefelts-mikroskop med video-adapter og PC til billedbehandling, samt ikke mindst trænede mikroskopister, dvs. metoden er meget dyr i arbejdskraft.

 

IFA kan derfor IKKE udføres i STOR rutinemæssig stil – og det er nødvendig hvis det skal kunne BETALE SIG for et kommercielt laboratorie, der jo er afhængig af sin indtjening og profit til aktionærerne, at opretholde testmetoden – så denne teknik anvendes mest på forsknings-laboratorier, der får pengene til arbejdet bevilget fra fonde / staten – som naturligvis forbeholder test-kapaciteten til deres specielt udvalgte forsøgs-grupper for de får ikke ekstra betaling for arbejdet / materialer ! 

 

På Bowen RTI – som forsøger at udvikle IFA metoden for Borrelia burgdorferi, så den KAN komme til at udføres rimelig nemt, rutinemæssigt i større stil – anvendes det mest moderne tekniske udstyr – dels mikroskop med mulighed for meget hurtigt at kunne skifte mellem fluorescens og fase-kontrast-mikroskopi og med video-mikro-fotografi via PC.

Dermed har man mulighed for at kunne tage næsten samtidige billeder med forskellige mikroskopi metoder og Bowen RTI kan derfor på meget elegant vis levere bevis for evt. positive fund i form af billeder af det de kan se i mikroskopet !

Derved kan brugeren af undersøgelsen let få at se hvordan det, der reagerer positivt (grønt) i IF-testen, faktisk ser ud som det ligger imellem levende blodceller; et syn der nogenlunde vil svare til hvad man kan få at se i mikroskopi af et simpelt ufarvet våd-dråbe blod præparat !

Det er grunden til at jeg – som desværre endnu ikke har adgang til hverken fluorescens-mikroskop eller laboratorie-faciliteter– i mit pilot-projekt valgte at forsøge blot at se efter om jeg kunne finde lignende strukturer i blodet som en slags ’kontrol’ af det som kommer billeder af fra Bowen RTI, simpelthen i mangel af bedre muligheder.

Erfaringen har vist at det faktisk er LET at finde sådanne bevægelige ’granulerede cellulære strukturer’ i blodet fra folk hvis sygehistorie og symptomdagbog peger på persisterende aktiv Borreliose ! – det tager mig ofte kun omkring 15 minutter til 1 times alm. mikroskopi. Mit mikroskopiske og fototekniske udstyr lader meget tilbage at ønske, men jeg kan dog producere billeder og korte videoer af hvad jeg ser – eksempler på det vises i mit York2003 foredrag i PowerPoint – desuden kigger patienten med i mikroskopet, så de med deres egne øjne ser hvad jeg ser og de får naturligvis kopi af billeder og video, samt resultatet fra Bowen RTI.

 

Der er STADIG tale om udforskning / karakterisering / beskrivelse / forbedring af Q-RIBb©TESTEN på Bowen RTI – dvs. metoden er ENDNU IKKE OFFICIELT FDA GODKENDT TIL DIAGNOSTISK af Borreliose – men de foreløbige resultater tyder meget på at det vil den kunne blive engang i fremtiden – ellers ville vi naturligvis ikke fortsætte med at undersøge og forbedre testen ! – men det at den ikke er godkendt og arbejderne ikke er publiceret endnu, betyder at de fleste danske læger afviser resultatet af den – ofte uden at gøre sig den ulejlighed for patientens skyld at sætte sig ind i den videnskabelige baggrund testmetoden og selvstændigt danne sig en mening om den ! – henvender sig i stedet til den danske ekspert der har udviklet den danske serologiske test for Borrelia som naturligvis er ked af at man stiller spørgsmål ved dens pålidelighed !

 

Fordi testen ikke er godkendt tester jeg KUN patienter, der kan / ønsker at deltage fuldt og helt i mit forsknings projekt, med alt hvad det betyder af arbejde i form af dagbogs-føring m.v. – dette projekt er meget krævende både for patienterne og mig og pga. sygdom er min arbejdskapacitet meget begrænset og svingende og projektet vanskeligt for mig at gennemføre efter planen !

Mit mål i fase 2 er at undersøge om der i en større gruppe patienter skulle findes korrelation mellem Q-RIBb© titeren henholdsvis antallet af bevægelige ’granulerede cellulære strukturer’ i blodet og patientens symptomer over en rimelig lang (5 år) opfølgnings tid ! – med andre ord undersøge om test-resultatet afspejler sygdomsaktiviteten – sådan som pilot-projektet har antydet, men på alt for få patienter til at det kan generaliseres !

 

Det er IKKE et behandlings-projekt – det står altså patienten frit for om og hvordan de vil behandles og af hvem – men jeg vil gerne via dagbogen samle erfaringer uanset hvad patienten vælger at gøre. Jeg har dog begrænsede muligheder for at kunne ordinere antibiotika til de der måtte ønske dette. Jeg har ikke adgang til intravenøs medicin, eller stoffer der IKKE er registreret her i landet !   Da der føres symptom dagbog i hele projektets forløb, holdes der MERE øje med såvel virkning, som evt. bivirkninger af behandlingen, end det normalt er tilfældet ved behandling af infektioner – og jeg kan gribe ind med supplerende undersøgelser hvis behandlings-forløbet skulle adskiller sig fra det ’sædvanlige’ – i tilfælde af langsomt respons er der nemlig ofte blandings-infektion, som ikke blev påvist ved første undersøgelse, viser de foreløbige erfaringer !     

Om borrelia’s L-form / cysteform:

 

L-formen af borrelia dannes – såvel in vivo (8-9), som in vitro – så snart miljøet bliver ugunstigt for spirokæte formen, f.eks. når patienten begynder at danner antistoffer, mangel på nærings-stof / i spinalvæske / i destilleret vand, ved behandling med antibiotika (7-16) og borrelia kan om nødvendigt skrue helt ned for sit stofskifte (13) og ’gå i dvale’ og mikroben kan formentlig overleve i årevis i denne inaktive form – hvilket nok er en meget hensigtsmæssig måde for mikroben at overleve på, mens den opholder sig i flåten, hvor der jo kan gå mange måneder til år imellem flåtens blodmåltider og dermed tilførsel af nødvendige friske næringsstoffer. Borrelia er naturligvis upåvirkelig af antibiotisk behandling i hviletilstanden, for der er jo ikke er gang i nogen af de metaboliske processer som antibiotika kan gribe ind i !


De hyppige fund af cysteformen af borrelia i blodet med Bowen RTIs RIBb© test hos patienter mistænkt for persisterende aktiv borreliose, forklarer et stort paradoks. I årtier har man undret sig over, at en mikrobe der overføres med blodsugende vektor(er), så sjældent var at finde i blodet, især i sen fase af sygdommen. L-formen af Borrelia garinii nu er vist at være infektiøs i museforsøg (17).
L-formen af borrelia (og andre spirokætoser) forklarer såvel latens perioder, en vis cyklicitet i symptomerne, samt gentagne tilbagefald efter ophør efter antibiotisk behandling, hvis ikke immunsystemet selv er i stand til at holde infektionen under kontrol. Et vigtigt spørgsmål er dog stadig uafklaret, hvorfor finder den PCR-test man sædvanligvis anvender til påvisning af borrelia tilsyneladende dårligt / ikke L-formen? … Brorson (14) fandt RNA, ikke DNA i cysterne (rød-orange farvning med acridin orange) og hvis arveanlægget videregives i form af RNA i stedet for DNA i stil med visse virus (HIV), vil det kunne forklare hvorfor de vanlige DNA baserede PCR test fejler ?

En engelsk forskningsgruppe jeg deltager i på sidelinien, arbejder med afklaring af dette og har netop fået bevilget midler til at kunne igangsætte de første undersøgelser..

 

L-formen (cyste-formen) - dengang kaldet ’granules’ - af syfilis, relapsing fever borrelia (B. duttoni), Borrelia vincentii, bronchiale spirokæter, Leptospira  m.fl. (se de historiske referencer (ufærdig), se også LymeRICK søg ”history”), bl.a. Fantham, Leishman, Hampp, Ritchie) har faktisk været kendt (og tegnet / fotograferet) igennem næsten et århundrede.

 

Lige så længe spirokæternes granules har været kendt, har man diskuteret deres mulige funktion.

Nogle observationer for næsten 100 år siden (Balfour 1911 m.fl.) antydede at spirokæterne kunne have en kompleks livscyklus, samt gå intracellulært ! 

Det krævede meget stor tålmodighed at kunne observere disse ting i mikroskopet og observationerne blev forkastet at mindre ihærdige forskere der ikke kunne genfinde det, så i mange årtier vandt den fejlagtige opfattelse, at granula blot var et nedbrydnings (degenerativt) fænomen, hvilket også var en nærliggende antagelse, når man blot kiggede på FIKSERET materiale og dermed ikke kunne se, at disse strukturer var selvstændigt bevægelige = levende organismer – jf. video-optagelse.

Hampp udførte i 1946-48 mørkefelts og elektronmikroskopi af forskellige spirokæter og beskrev at der efter hele 31 mdr. pludselig kunne ses spirokæter i materiale hvor der før kun havde været granula tilstede og de gamle teorier blev igen støvet af uden at vinde generelt indpas, indtil Brorsons beskrev i 1998 (14), at der indeni L-formen kan dannes op til mindst 5 nye spirokæter, dvs. i hvert fald den ’unge borrelia cyste’ har bl.a. reproduktiv funktion. Nye spirokæter under dannelse er antagelig velbeskyttet bag cystemembranen, så ved antibiotisk behandling bør der nok satses på medikamenter med en god evne til at trænge over cellemembraner. Metronidazol synes at kunne forhindre dannelsen af funktions-duelige spirokæter (18), og har heldigvis også en god indtrængning over membraner, men er desværre ikke uden bivirkninger. Brorsons viste også at spirokæterne meget hurtigt omdannes til cysteform, når de puttes i destilleret vand eller spinalvæske (16), hvilket nok ofte kan forklare mangel på påviselige antistoffer mod borrelia i spinalvæsken (CSF, mere om antistof-test senere) trods klinisk neuroborreliose og de viste at  cyster af borrelia kunne tilbagedannes til mobile spirokæter igen - i løbet af ca. 9 dage (unge cyster) op til  4 uger (ældre cyster) - efter tilbageførsel til et beriget vækstmedie igen. Alban m.fl. viste at omdannelsen til cyster sker mere gradvis efterhånden som næringsstoffer i vækstmediet slipper op (13).

 

Mange samstemmende observationer i nyere tid fra begge sider af Atlanten (!) bekræfter altså til fulde de gamle gutters beskrivelser – og i dag kan det videofilmes ! – og det ser ud til at disse fascinerende mikrober veksler mellem at være i deres granula (~sporer?) og spirokæte (slange) form – som det blev tegnet af Hindle i 1912 !

 

Sammenligner man nu fase-kontrast mikroskopi billederne af Borrelia’s L-former fra Bowen RTI, med diverse billeder af spirokæternes L-former, f.eks. taget med elektron-mikroskop (Hampp, Ritchie, Praec-Mursic m.fl.), så er ligheden ganske slående. Sammenlignende billeder og diverse uddrag af litteratur, samt historisk oversigt over viden om borreliose, før sygdommen blev beskrevet i USA af Allen Steere sidst i 70’erne, kan findes online på LymeRICK.

Der findes også i LymeRICK henvisning til en oversigt over de efterhånden mange publicerede tilfælde af PCR- dyrknings og/eller mikroskopi verificerede tilfælde af persisterende borreliose efter antibiotisk behandling.

Som det ses havde ganske mange af disse publicerede kronisk borreliose tilfælde fået en eller flere kortere eller længere antibiotiske behandlinger før tilbagefald af borreliose verificeret med de bedste metoder der findes ídag !


 

Læs sygehistorien beskrevet af Haupl m.fl. (som indeholder mange citater fra artikler oversat til dansk !).

Paradoksalt nok blev denne patient, der først i forløbet var seropositiv, senere  seronegativ for borrelia antistof på de konventionelle antistof-test for borreliose, selv når man undersøgte overfor den specifikke bakterie man havde dyrket fra patienten !!! – til trods for senere DYRKNINGS såvel som PCR-verificeret persisterende aktiv Borrelia infektion og trods gentagne VIRKNINGSFULDE  antibiotika kure af længere og mere intensiv art end man vanligvis ordinerer til Borreliose her i Danmark !

Patienten udviste positiv cellulær immunitet overfor ospA, der svingede med sygdomsaktiviteten, selvom der ikke var antistoffer mod samme antigen !

 

Mit foredrag med live videomikroskopi i York 2003 bar frugt; fundene er siden blevet bekræftet fra anden side:

se Andy Wright’s high-resultution video-mikroskopi optagelser (51 Mb, kræver Windows Media Player 7+) 

 

Om usikkerheden ved Borrelia serologi:

 

Når man tester for antistoffer mod Borrelia er det meget væsentligt at huske på følgende forhold:

1.       Langt fra alle sene borreliose patienter danner antistoffer mod borrelia og nogle holder åbenbart op med at danne antistof i sen fase af infektionen selv trods DYRKNINGS verificeret persisterende infektion og trods flere antibiotika kure, der burde have helbredt infektionen efter gængs opfattelse! – om mulige forklaringer på det fænomen se nedenfor.

2.       Flagellin antigenet er IKKE specifikt for Borrelia burgdorferi alene, idet der er andre spirokæter der også har lignende flageller på deres overflade. Derfor er antistof mod flagellin (anti-flagellin) IKKE så velegnet til direkte påvisning af Borrelia burgdorferi i materiale fra patienten. Flagellin ANTISTOF er det ENESTE som den danske ELISA antistof test – udviklet af Klaus Hansen – undersøger for ! Flagel-antistof testen for borrelia er – ifald den er positiv – kun anvendelig til at bekræfte en klinisk mistanke om forudgående eksposition for borrelia, eller til at bekræfte nylig infektion, hvis der kan konstateres titer stigning tidligt i sygdomsforløbet !
Det kan let føre til fejl diagnosticering hvis flagellin testen udføres, når der ikke er en typisk sygehistorie for borreliose !
Flagel-antistof testen for Borrelia bør derfor aldrig tages UDEN at sygehistorien klart indicerer det. Vil man endelig udføre antistof-undersøgelse for Borrelia, så er Western blot en hel del bedre end ELISA (EIA), idet den kan påvise for Borrelia burgdorferi SPECIFIKKE antistoffer (f.eks. ospA, B eller C …).
Desværre er der mange læger, der ikke ved nok om Borreliose eller som ikke giver sig tid nok til at få godt fat på hele sygehistorien, dvs. livshistorien, for sygdommen formentlig kan ligge latent i årevis efter indpodning og dukker måske først op ved immunhæmning langt senere i livet ?!     Patienten fortæller næppe spontant lægen om flåtbid og evt. erythema migrans udslet der ligger måneder, til år til måske endda årtier tilbage, sådanne oplysninger kommer kun frem, hvis sygehistorien får lægen til at tænke på borreliose og dermed stille de relevante nøgle-spørgsmål til patienten.
NB! Manglende erindring hos patienten om flåtbid udelukker ikke muligheden for flåtbåren infektion – kun mellem 32% og 79% af seropositive Borrelia patienter i to større patient-grupper rapporterede et forudgående flåtbid. I den gruppe der inkluderede patienter med den tidligste og hyppigste kliniske manifestation af Borreliose –  erythema migrans – var der naturligvis flere patienter der huskede et forudgående flåtbid end der var i gruppen af neuroborreliose patienter, hvor der typisk går måneder fra flåt biddet til de neurologiske symptomer viser sig – des længere der går mellem flåtbid og udvikling af symptomer, des mindre sandsynlighed for at patienten husker biddet !

3.       Antistoffer mod borrelia kan bestå i høj titer i årevis i personer med et velfungerende immunsystem, der som regel heldigvis også bliver klinisk raske med eller uden antibiotisk behandling ! – varigt positiv Borrelia titer er formentlig udtryk for periodevis lav Borrelia aktivitet, men ikke værre end at patientens velfungerende immunsystem bevarer overtaget så patienten ikke har behov for hjælp fra antibiotisk behandling ! – dvs. der er nærmest  ’omvendt’ sammenhæng mellem positiv Borrelia serologi og klinisk forløb.

 

 

En DANSK opfølgnings-undersøgelse på Dyrknings-verificeret ERYTHEMA MIGRANS (19) viste at 41% forblev seronegative, 35% havde kun forbigående IgM respons– dvs. det var altså kun omkring ¼ af disse patienter der siden hen udviklede et MODENT IgG immunrespons for Borrelia !

 

En NORSK undersøgelse (20) viste at 14 af 25 (56%) [af ’sikre neuroborreliose patienter’] havde udelukkende positive specifikke Borrelia IgM og IgG antistoffer i spinalvæsken, mens BLOD prøve fra samme tidspunkt var NEGATIVE ! 

Hvis ELISA testen kan ’overse’ halvdelen i blodet, kan den så også ’overse’ halvdelen i spinalvæsken, så testen reelt kun finder 25% af patienter der faktisk har neuroborreliose ???

 

Disse to nyere undersøgelser fra vore hjemlige breddegrader, illustrerer derfor tydeligt at man IKKE kan udelukke Borreliose ved fund af en negativ borrelia titer, hvilket desværre ganske mange danske læger fejlagtigt tror at man kan og gør hver eneste dag !

 

 

Det er logik at netop patienter med manglende / utilstrækkeligt antistof-respons må have sværere ved at bekæmpe Borrelia infektionen og sådanne patienter meget vel tænkes at have et sværere og et mere kronisk forløb end patienter, som udvikler og bevarer en høj positiv Borrelia antistof titer.

Derfor kan det have givet et skævt (mildere) indtryk af Borreliosens forløb, når man i alle de tidlige Borrelia arbejder udelukkende har fokuseret på at undersøge, behandle og følge op på Borrelia  seropositive patienter i diverse  epidemiologiske, forløbs- og prognostiske videnskabelige redegørelser – det gælder f.eks. ALLE Klaus Hansen m.fl. arbejder, som jeg formoder er de fleste danske læger bekendt? – og som jeg derfor ikke vil gøre mere ud af at referere her.

 

Mulige forklaringer på UTILSTRÆKKELIG / MANGLENDE Borrelia (flagel) ANTISTOF dannelse:

 

1.       De konventionelle antistof test for Borrelia måler kun FRIT ubundet antistof, IKKE immun kompleksbundet antistof, hvorved testen naturligvis bliver falsk negativ når ALT antistof straks bliver bundet i antigen-antistof komplekser (PDF)– dvs. i de tilfælde hvor produktionen af antistof ikke kan følge med produktionen af antigen = en MEGET AKTIV INFEKTION med meget ANTIGEN tilstede i forhold til ANTISTOF, som det f.eks. er tilfældet tidligt i infektionen inden immunsystemet er kommet godt i gang, hvilket forklarer det ’forsinkede’ immun respons der ofte ses ved Borreliose, eller sent i infektionen, hvis immunsystemet halter efter af en eller anden grund  – sådanne patienter kan evt. blive seropositive efterhånden som infektionen nedkæmpes af immunsystemet eller med antibiotika, når der kommer overskud af frit antistof at måle på !

2.       Alle rapporter jeg har fundet frem til indtil videre om Borrelia’s antigener, er enige om at spirokæten, men IKKE L-formen af borrelia (cyste, bleb, spheroblast og hvad denne form ellers er kaldt igennem tiderne), udtrykker flagel antigenet på sin overflade – og det synes at være ret variabelt hvad L-formen ellers udtrykker af ydre overflade proteiner (ospA, ospB etc.).
Udtrykkes antigenet ikke, så STIMULERER L-formen af borrelia naturligvis IKKE til produktion af netop flagel antistoffer (p41).  Iflg. de gældende 2-trins diagnostiske kriterier for Borrelia i USA forlanges flagel antistof (p41) at være positiv, som bekræftelse af en positiv ELISA test for samme, desuden skal der være flere andre mere specifikke Borrelia antistof bånd tilstede, ved Western-blot (WB) testen, hvis teknik jeg ikke vil komme nærmere ind på her, da den ikke bruges i Danmark !?, i hvert fald var der INGEN pilot-projekt-patienter der havde fået den test lavet !

3.       Borrelia kan i spirokæte formen vandre til for immunsystemet og antibiotika forholdsvis ’utilgængelige’ steder som indre øje, senevæv hvor der er få eller ingen blodkar og dermed ringe transport muligheder for immunceller, antistoffer, antibiotika og hvor bakterien kan overleve i skjul og ligge og vente på ’bedre tider’ …

4.       Borrelia kan beskytte sig mod immunsystemets angreb ved at dække sig med pattedyr værtens proteiner f.eks. fibronectin (der især findes i serum, på steder med inflammation, i bindevæv (fibroblaster) og arvæv); med ’regnfrakke’ på kan bakterien både skjule sin overflade antigener for immunsystemet og de allerede dannede antistoffer samt komplement preller af og efterlades uvirksomme …

5.       Borrelia kan lejre sig intracellulært, hvorved den skjuler sine overflade antigener og ikke er tilgængelig for behandling med visse meget brugte antibiotika som penicillin og ceftriaxon, der IKKE trænger godt intracellulært pga. deres kemiske struktur

6.       Borrelia kan endvidere i løbet af infektionen tilpasse sig værtens immunreaktion og ligefrem udskifte sine overflade-antigener (f.eks. udtrykkes ospC afh. af temperatur, pH), det kaldes antigen-variation – Borrelia har endda udviklet et genetisk kassette-system der gør det nemt at skifte (dele af?) antigen ud og som sandsynligvis giver mulighed for millioner af antigen varianter ! – derudover kan der naturligvis komme spontane mutationer. Hver gang overfladen skifter udseende efterlades dannede antistoffer uvirksomme og det tager tid for immunsystemet at producere antistoffer mod den nye overflade – i det tidsrum har Borrelia midlertidigt helle ~ ’når katten er ude spiller musene på bordet’ – hvilket kan forklare det for Borreliosens karakteristiske svingende tilbagefalds-mønster – somme tider har immunsystemet overtaget (gode perioder) til andre tider – efter antigen skift – har bakterien overtaget (dårlige perioder) !

7.       Borrelia kan tilsyneladende aktivt opsøge, trænge ind i og destruere immunceller rettet mod den (Dorward) henholdsvis kan inducere programmeret celledød (apoptose) i immunceller (Sandra) – dvs. bakterien kan måske have held til at sætte det SPECIFIKKE immun respons mod Borrelia helt ud af spillet ved at udradere netop de lymfocytter der er i stand til at skade bakterien i løbet af en kronisk persisterende infektion – uden at det nødvendigvis går ud over det generelle immunforsvar ?

8.       Borrelia kan muligvis også manipulere med immunbalancen (Th1/Th2 balancen) via cytokiner ? – flåtspyt indeholder i hvert fald cytokiner der modvirker værtens immunreaktion (for at undgå kløe og at flåten bliver kradset af inden den har spist sit blodmåltid færdig) og flåt-spyttet skaber derved et ’immunologisk vindue’ hvor alle de parasitter den måtte huse uopdaget kan snige sig ind og få sig etableret og skjult i værten, inden immunsystemet får færten af at der er noget galt fat ….  Borrelia synes at stimulere lignende cytokiner.

 


 

Disse fascinerende bakterier – man kunne kalde dem perfekte parasitterhar altså udviklet utrolig MANGE tricks til at snyde værtens immunsystem (vi kender måske endnu ikke alle?), hvilket også er nødvendigt hvis den skal have succes med at kunne overleve med så kompleks en livscyklus og vektor som den har !
Det kan synes fortvivlende, men vi må lige huske på at Borrelia ganske vist har til hensigt at skaffe sig råderum og overlevelses-muligheder i deres værter så de kan bringe deres afkom videre – men parasitter har jo ingen gavn af en død vært, en død vært kan ikke bringe deres afkom videre eller hjælpe med at opretholde deres komplekse livscyklus – så jo længere værten lever, des mere værten kommer omkring i flåtland – des bedre for parasitten ! – det er meget uhensigtsmæssigt for bakterien hvis de immunhæmmende processer tager overhånd.

 

De fleste patienter der eksponeres for Borrelia udvikler formentlig ikke alvorlig sygdom og de som bliver KRONISK syge af en periodevis AKTIV Borreliose, udgør formentlig et fåtal af alle de Borrelia smittede – og der vil ofte hos disse patienter være særlige dispositioner / andre immun hæmmende faktorer (f.eks. næringsmangler, kviksølvsbelastning, andre infektioner aktiv CMV, HIV, Ehrlichia, Babesia o. lign. der er med til at skabe plads for Borrelia ? – det ville derfor være optimalt om alle patienter med tilbagefald kunne blive udredt for disse ting – men det gør man yderst sjældent !
INGEN af pilot-projekt patienterne er blevet fuldstændig udredt for andre mulige årsager til immunhæmning ! – enkelte af dem har fået taget en HIV-test. Der er f.eks. ikke udført T-lymfocyt stimulationstest for Borrelia o. lign. – dvs. man har ikke undersøgt en eneste af patienterne ikke engang tilnærmelsesvist så grundigt som Haupl’s patient !

 

Eftersom ALLE test er behæftet med usikkerhed både i form af falsk negative og falsk positive, så er aktiv Borreliose ALTID en klinisk diagnose !   

 

Når det gælder diagnosticering af kronisk Borrelia infektion, må der derfor lægges vægt på følgende:

 

1.       sygehistorien og symptomdagbogen giver mistanken, ikke mindst på det karakteristiske skubvise / cykliske forløb, samt viden om kendt udsættelse for flåtbid, erythema migrans udslet (der alene er diagnostisk idet antistof test sjældent er blevet positiv mens udslettet er tilstede), evt. positiv antistof-reaktion for Borrelia

2.       direkte påvisning af de(t) infektiøse agens i materiale fra patienten hvis muligt (dyrkning, PCR, direkte IFA, direkte mikroskopi), og

3.       klar positiv effekt af relevant antibiotisk behandling !

 

Der må naturligvis ALDRIG gives antibiotika ALENE på en positiv borrelia ANTISTOF test !

Raske behøver naturligvis hverken undersøgelse eller behandling, uanset om de er seropositive for Borrelia eller ej, dels fordi deres immunsystem selv klarer at holde parasitterne tilstrækkeligt nede (de er asymptomatiske), og dels fordi man jo ikke kan ramme / fjerne alle de hvilende former af borrelia med antibiotika alligevel.

– så fred være med de raske Borrelia seropositive, så længe det går dem godt behøver de IKKE lægens hjælp J

 

Aktiv Borreliose er næsten altid en multisystem-sygdom – se oversigt (PDF) over i litteraturen beskrevne sygdomsmanifestationer ved Borreliose.

 

Som det fremgår kan Borrelia angribe alle organer og kan derved imitere mange sygdomme. Borrelia er således en differential diagnose man ALTID skal tænke på, især når der er noget der ikke rigtig passer med det sædvanlige ved et kendt sygdomsbillede !!!

 

Et skubvist forløb – med perioder med aktivitet og med relativt symptom fattige pauser indimellem (relaps / remission) og angreb hist og pist og alle vegne ofte i ret korte intervaller (on-off fænomen) – er simpelthen så karakteristisk for sygdommen, at diagnosen kan stilles på dette med stor sikkerhed – især når patienten ved af at have haft et flåtbid / erythema migrans forud for debut af sygdom !

 

Underdiagnosticeres / underbehandles AKTIV Borreliose og evt. blandings-infektion kan det meget vel vise sig at blive katastrofalt for patienten. Er pt. immun hæmmet (manglende antistof) kan resultatet af utilstrækkelig antibiotisk behandling blive livsvarig – ofte over mange år - progredierende kronisk sygdom og heraf følgende nedsat erhvervsevne, dårlig økonomi, dårlig livskvalitet – og måske førtidig død. Fatal borreliose forekommer – der refereres nogle af de publicerede dødelige tilfælde af Borreliose i ovennævnte PDF fil.

Hvor mange mennesker der dør af Borreliose og evt. blandingsinfektion er helt uvist, for hverken levende eller døde undersøges tilstrækkeligt – f.eks. har oplevede jeg ikke – i den tid jeg arbejdede på Patologisk Institut, det er ganske vist 10 år siden ! – anmodning om at undersøge en afdød for spirokæter ved autopsi ! 


 

Afslutningsvis lidt om blandings-infektioner - flåter kan overføre mange mikrober:

 

Indtil for få år siden tænkte man KUN på borreliose, som flåtbåren infektion. Siden er man blevet opmærksom på en lang række andre dyrepatogene, som OGSÅ kan overføres med flåtbid – samtidig eller på hinanden følgende - og som kan fremkalde sygdom i mennesker, i modsætning hvad man før troede, f.eks. kendes i dag:

·         Anaplasma phagocytophilum, den hed før Ehrlichia p., HGE, Ehrlichia equi – de 3 er næsten genetisk identiske med Anaplasma gruppen og nu slået sammen med den; 21% af 300 fynske sera var seropositive for denne mikrobe

·         Babesia, mange undertyper – kendt i dansk dyre population og fundet i flere patienter i mit pilot-projekt,

·         Bartonella, flere undertyper (også kendt som kattekrads sygdom)

·         Borrelia, mange undertyper

·         Ehrlichia, monocytær (HME), flere undertyper

·         Francisella tularensis (harepest) – er for nylig fundet hos dansk dreng, efter flåtbid på Fur, samt i 2 svenskere, ugen efter deltagelse i samme orienteringsløb på Bornholm.

·         Rickettsia (plettyfus), mange undertyper – især Rickettsia helvetica er fundet i flåter eller dyr og mennesker på vore breddegrader i SE, DK – den giver formentlig sjældent blødnings-pletter i huden.

·         Q-fever (Coxiella species) – Sydeuropa – her ???

·         Spiroplasma / mycoplasma ???

·         samt diverse vira som TBE-virus (flavi-virus), hemorrhagic fever virus ….. 

Jeg har sikkert glemt nogen ? – og gad vide hvad mere fremtiden vil vise os kan overføres med flåter  …?

 

Asymptomatisk / subklinisk / mild forbigående infektion med disse parasitter er formentlig meget hyppigt forekommende, det viser f.eks. de mange publicerede rapporter om transfusions-overført Babesiose fra subklinisk inficerede donorer, hvor parasitter måske ikke engang har kunnet påvises ved mikroskopi af blodet !!

Ehrlichia / Anaplasma der inficerer immunceller er særlig lumsk fordi denne infektion hovedsagelig viser sig ved at patienterne er immunhæmmede og får ANDRE INFEKTIONER – så hvis en patient der før har været rask pludselig får den ene infektion efter den anden – efter et flåtbid – så tænk på ovennævnte !

 

Ovennævnte infektioner kan hver især forekomme alene, eller de kan findes i alle mulige kombinationer i blandings-infektion !

Blandingsinfektion fører naturligt nok til ’atypisk Borreliose forløb’ og ringe eller manglende respons på antibiotisk behandling, hvis denne, som det vanligvis er tilfældet her i Danmark, kun rettes mod borreliosen alene, dvs. penicillin eller ceftriaxon – for de stoffer trænger ikke godt intracellulært og når derfor IKKE de INTRACELLULÆRE mikrober, som de fleste af ovenstående mikrober er !

 

Netop patienter med blandings-infektion, som f.eks. borrelia, ehrlichia og/eller babesia, og med et af infektionerne følgende hæmmet immunsystem, vil netop ofte være / blive seronegativ for borrelia antistof til trods for klinisk og med Bowen RTIs RIBb© eller på anden måde verificerbar persisterende borrelia infektion (PCR, dyrkning, mikroskopi) !

 

Hos de SERONEGATIVE patienter med defekt (specifik) immun reaktion kan korrekt infektions diagnose KUN stilles ved relevante ANTIGEN tests, IKKE vha. undersøgelse for tilstedeværelse af antistoffer (serologi) !

Der er derfor behov for at danske kronisk syge patienter som på sygehistorien kan mistænkes for kronisk flåtbåren infektion får  adgang til dyrkning, PCR, IFA for alle de relevante mikrober – så korrekt diagnose kan stilles og de kan blive behandlet og forhåbentlig blive raske igen !

 

Mit pilot-projekt viser at relevant ANTIBIOTIKA – alt efter hvad der er påvist med Bowen testen – vanligvis tolereres rigtig godt af SYMPTOMATISKE patienter med mistænkt / verificeret borreliose med eller uden blandings-infektion og at de ofte kan få bedret deres livskvalitet ganske væsentligt, om end tilbagefald efter ophør ikke altid kan forebygges med antibiotisk behandling, fordi de hvilende L-former af Borrelia ikke nås.

Selv i kroniske tilfælde, dvs. efter flere år til årtiers kronisk sygdom, opnås ofte en betydelig reduktion af symptomniveauet til typisk til kun 25-50% af niveauet før behandling. En pilot-projekt patient havde været syg siden flåtbid i 1959 og fik en væsentlig forbedring på antibiotika !

MEN - har man været syg i årevis og har fået blivende skader, kan man jo næppe forvente at kunne opnå fuldstændig symptomfrihed ! – derfor er det vigtigt at undersøge, finde og behandle disse infektioner fra starten af sygeforløbet inden mikroberne har fået sig bevæget til steder de er sværere at komme til livs !

 

Bivirkninger ved ANTIBIOTIKA er som regel er få og forbigående, især hvis man er omhyggelig med hyppig tilførsel af probiotiske bakterier til genoprettelse af normal tarmflora ! – så der er faktisk ingen god grund til at forholde disse patienter at afprøve om antibiotika kan hjælpe dem – især ikke når historien og symptom-forløb er karakteristisk og der foreligger en positiv ANTIGEN test = mikroberne er påvist i materiale fra patienten !

 


 

 

Men det er vigtigt at gøre patienten opmærksom på at antibiotika sjældent kan klare alle skærene alene ! –  immunsystemet skal sikres de allerbedste arbejdsvilkår resten af livet – dvs. ingen næringsmangler, ingen gift-påvirkning, ingen stress ! – hvis patienten skal gøre sig håb om at kunne holde tilbageværende Borrelia m.v. i skak og undgå senere tilbagefald efter behandling.

Har man være syg i årevis med manglende energi og dårlig appetit, måske tidvis kvalme og opkastning, kan der meget vel være opstået mangler mht. ernæring, der må dækkes ind før man kan forvente at immunsystemet kommer til at fungere optimalt og kan klare at holde infektions-aktiviteten nede fremover. 

 

Et par pilot-projekt patienter har fået påvist meget høj KVIKSØLV i hår analyse (Hair-scan), men det danske sundhedsvæsen har desværre ikke noget behandlingstilbud, når det gælder kviksølvs-forgiftning, på trods af at man ved at kviksølv er såvel immunhæmmende som neurotoksisk – det BØR ÆNDRES !

 

At IKKE ALLE bliver syge af disse infektioner, betyder ikke at ALLE IKKE bliver syge af dem; indimellem er der nogen (immunhæmmede) der bliver meget syge og tilmed DØR af dem !

– især hvis ikke de opdages og behandles i tide !

Disse infektioner kan ikke opdages og dermed ikke behandles i tide med mindre man leder efter dem !

 

Det er – efter læsning af denne lille oversigt – at betragte som en lægefejl, hvis lægen KUN tænker på / leder efter tegn på Borrelia infektion, når sygehistorien giver mistanke om flåtoverført sygdom !

 

Marie Kroun, læge

+45 65968110

kroun@ulmar.dk

 

 

Referencer:

En del links findes indbygget i teksten (blå understreget). Mere om spirokæter, deres cysteform m.v.: http://lymerick.net

Dyrknings- PCR og/eller mikroskopi verificeret persisterende Borreliose efter antibiotisk behandling: http://lymerick.net/persistent-borreliosis.htm

Billedoversigt gn. 100 år: http://lymerick.net/AdverseConditions.pdf      Babesia: http://kroun.ulmarweb.dk/babesia.htm 
Bowen RTI:
http://www.bowen.org/

 

1.       Snydman DR, Schenkein DP, Berardi VP, Lastavica CC, Pariser KM. Borrelia burgdorferi in joint fluid in chronic Lyme arthritis. Ann Intern Med 1986 Jun; 104(6): 798-800
Direct IF-test for Borrelia burgdorferi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=3518562&dopt=Abstract

2.       Escudero R, Halluska ML, Backenson PB, Coleman JL, Benach JL. Characterization of the physiological requirements for the bactericidal effects of a monoclonal antibody to OspB of Borrelia burgdorferi by confocal microscopy. Infect Immun 1997 May; 65(5): 1908-15, download  http://iai.asm.org/cgi/reprint/65/5/1908?view=reprint&pmid=9125579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=97270496&dopt=Abstract
Direct IF-test for Borrelia burgdorferi. Contain several pictures of beginning spheroblast L-form / cyst formation - these authors think falsely, that formation of such bodies is a dying phenomenon only, instead of - what we know today - it was the spirokætes attempt to survive very adverse conditions, see other references.

3.       Manion TB, Khan MI, Dinger J, Bushmich SL. Viable Borrelia burgdorferi in the urine of two clinically normal horses. J Vet Diagn Invest 1998 Apr;10(2):196-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9576355&dopt=Abstract
Direct IF-test for Borrelia burgdorferi

4.       Ackermann R. [Chronic erythema migrans and tick-transmitted meningopolyneuritis (Garin-Bujadoux-Bannwarth): Borrelia infections?]. Dtsch Med Wochenschr 1983 Apr 15; 108(15): 577-80
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6839977&dopt=Abstract
One of the first European works on borreliosis using indirect IF test for Bb.

5.       Hansen K, Pedersen NS, Rechnitzer C, Wulff CH, Jessen O. [Cerebrospinal borreliosis or Bannwarth's syndrome. A neurological infection transmitted by a wood tick]. Ugeskr Laeger 1985 Nov 11;147(46):3670-3674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=86071767&dopt=Abstract
The first danish work on borreliosis also used indirect IF test for Bb for serological confirmation.

6.       Skarphedinsson S, Sogaard P, Pedersen C. Seroprevalence of human granulocytic ehrlichiosis in high-risk groups in Denmark. Scand J Infect Dis 2001;33(3):206-10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11303811&dopt=Abstract

7.       Mursic VP, Wanner G, Reinhardt S, Wilske B, Busch U, Marget W. Formation and cultivation of Borrelia burgdorferi spheroplast-L-form variants. Infection 1996 May-Jun; 24(3): 218-26
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8811359&dopt=Abstract

8.       Aberer E, Kersten A, Klade H, Poitschek C, Jurecka W. Heterogeneity of Borrelia burgdorferi in the skin.  Am J Dermatopathol 1996 Dec; 18(6): 571-9. In vivo demonstration of borrelial cyst form.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8989928&dopt=Abstract

9.       MacDonald AB. Concurrent neocortical borreliosis and Alzheimer's disease. Demonstration of a Spirochetal Cyst Form. Ann N Y Acad Sci 1988:468-70. In vivo demonstration of borrelial cyst form.

10.    Schaller M, Neubert U. Ultrastructure of Borrelia burgdorferi after exposure to benzylpenicillin. Infection 1994 Nov-Dec; 22(6): 401-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=7698837&dopt=Abstract

11.    Schaller M, Neubert U. Bacteriophages and ultrastructural alterations of Borrelia burgdorferi induced by ciprofloxacin. J Spiro Tick Diseases 1(2):37-40, 1994. Full text online (after free registration) at: http://www.medscape.com/SLACK/JSTD/1994/v01.n02/jst0102.02.scha/pnt-jst0102.02.scha.html

12.    Kersten A, Poitschek C, Rauch S, Aberer E. Effects of penicillin, ceftriaxone, and doxycycline on morphology of Borrelia burgdorferi. Antimicrob Agents Chemother 1995 May; 39(5): 1127-33
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=95351754&dopt=Abstract

13.    Alban PS, Johnson PW, Nelson DR. Serum-starvation-induced changes in protein synthesis and morphology of Borrelia burgdorferi. Microbiology 2000 Jan;146 ( Pt 1):119-27
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/htbin-post/Entrez/query?db=m&form=6&Dopt=r&uid=20121745
Excerpt: ”Usually, 30-50% of cells incubated in BSK-II-S formed cyst-like structures over 2-4 weeks. .... One hour after the onset of serum-starvation, cells lost normal motility at one or both poles and began twisting into knots. Within 24h, cells starved of serum were completely non-motile and 30-40% had begun to encyst. After 48h incubation in RPMI, ~90% of serum-starved cells had formed cysts (Fig.1). In contrast, control cells ... remained motile and no cysts were observed."

14.    Brorson O, Brorson SH. A rapid method for generating cystic forms of Borrelia burgdorferi, and their reversal to mobile spirokætes. APMIS 1998 Dec;106(12):1131-41.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=99160086&dopt=Abstract
for exerpts see,
http://groups.yahoo.com/group/LymeRICK/files/Spirokætes/1998-Brorson%2Bcysts.htm

15.    Brorson O, Brorson SH. Transformation of cystic forms of Borrelia burgdorferi to normal, mobile spirokætes. Infection 1997 Jul-Aug; 25(4): 240-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=97411286&dopt=Abstract

16.    Brorson O, Brorson SH. In vitro conversion of Borrelia burgdorferi to cystic forms in spinal fluid, and transformation to mobile spirokætes by incubation in BSK-H medium. Infection 1998 May-Jun;26(3):144-50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=98310072&dopt=Abstract

17.    Gruntar I, Malovrh T, Murgia R, Cinco M. Conversion of Borrelia garinii cystic forms to motile spirokætes in vivo. APMIS. 2001 May;109(5):383-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11478686&dopt=Abstract

18.    Brorson O, Brorson SH. An in vitro study of the susceptibility of mobile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to metronidazole. APMIS 1999 Jun;107(6):566-76
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10379684&dopt=Abstract

19.     Lomholt H, Lebech AM, Hansen K, Brandrup F, Halkier-Sorensen L. Long-term serological follow-up of patients treated for chronic cutaneous borreliosis or culture-positive erythema migrans. Acta Derm Venereol. 2000 Sep-Oct;80(5):362-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11200835&dopt=Abstract

 20. Eldoen G, Vik IS, Vik E, Midgard R. [Lyme neuroborreliosis in More and Romsdal].; Tidsskr Nor Laegeforen. 2001 Jun 30;121(17):2008-11.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11875896&dopt=Abstract