Behandling af Babesia

 

Selvom babesia morfologisk ligner malaria, så kan man ikke uden videre regne med at alle malaria midler også virker godt mod Babesia, f.eks. fandt Fowler et al. at Babesia gibsoni var resistent mod klorokinfosfat, primaquin, proguanil (alle hunde behandlet med proguanil døde!), men fandt at blandt andet metronidazol reducerede parasitæmi graden og fik dyrene til at overleve.

Wittner et al. beskriver at babesia kan være resistent mod ciprofloxacin, chloroquine, og artemisin og at behandling af Babesia med atovaquone alene kunne medføre hurtig udvikling af atovaquone resistens. Dette skete ikke, når atovaquone kombineredes med azithromycin. For at undgå resistens-udvikling anbefales flerstof-behandling af Babesia !

 

Babesiose anbefales i litteraturen behandlet med: 

1.             enten atovaquone som suspension (Mepron®, Wellvone®) 750mg x 2 (doseret hver 12. time) plus azithromycin (Zitromax®) 250 mg x 2 eller 500 mg x1

2.             eller quinine (Kinin®) 650 mg x 3 plus clindamycin (Dalacin®) 600 mg x 3 (dvs. begge midler doseret hver 8. time)

 

Anbefalet behandlingsvarighed er minimum 3 uger.

Recidiv kan forekomme, så genbehandling og længere kur kan være nødvendig; det anbefales at kontrollere om parasitterne forsvinder fra blodet ved gentagne (buffy-coat) blodudstryg eller med andre specifikke metoder som PCR-test.

Ritchie Shoemaker finder, at der ved blandings-infektion med Borrelia og Babesia ofte først er fuldgodt klinisk respons efter 2-3 kure a 3 uger med atovaquone plus azithromycin og også Joseph Burrascano skriver i sin behandlingsvejledning (findes via http://www.ilads.org), at kronisk blandings-infektion med Borrelia og Babesia infektion ofte kræver længere varende behandling.

 

Sidstnævnte kombination – quinine og clindamycin - har i flere tilfælde givet anledning til flere behandlingssvigt, hvor kun tillæg af atovaquone gjorde patienten parasitfri og varig remission opnåedes først efter at trimethoprim/sulfa blev tilføjet. Specielt behandling med kinin  er ofte behæftet med så svære bivirkninger (fra kinin) at patienterne ikke kan gennemføre kuren (jf. Krause); kinin kan blandt andet give tinnitus og varig hørenedsættelse.

Da atovaquone plus azithromycin viste mindst lige så god effekt, men var langt mindre toksisk end kinin plus clindamycin, så anbefales atovaquone plus azithromycin i dag af de fleste behandlere i USA som førstevalgs-behandling af babesiose.

 

Producenten oplyser i indlægssedlen til atovaquone at stoffet er stærkt lipofilt og har en ringe vandopløselighed. Biotilgængeligheden / optagelsen af atovaquone fra mave-tarm-kanalen afhænger derfor meget af formulering og diæt. Suspensionen fordobler biotilgængeligheden, sammenlignet med tablet-formen. Indtagelse samtidig med føde (især fedtrigt måltid) fordobler ligeledes biotilgængeligheden.

Derfor anbefales at atovaquone indtages sammen med føde OG at man anvender suspension frem for tablet.

Visse medikamenter - tetracykliner, metoclopramide, rifampicin / rifabutin - reducerer optagelsen af atovaquone og bør ikke gives samtidig med atovaquone.

 

I Danmark er atovaquone suspension desværre ikke registreret mere, men stoffet kan lovligt indkøbes i andre EU-Iande, som Wellvone, blot der foreligger en recept, hvis det er receptpligtig medicin det drejer sig om. Købes medicinen over Internet er det meget vigtigt at være opmærksom på at medicinen skal AFSENDES fra Europa/EØS lande, ellers er det ulovligt. Import af medicin fra USA er således ulovlig ! – og man må kun importere medicin fra udlandet til EGET brug, man må således ikke tage med hjem til venner og familie – så patienten skal altså selv kunne hente/arrangere alt det praktiske !

Problemerne med medicin køb udenlands kan dels være besvær med at finde ud af hvilket udenlandsk apotek der kan/vil levere under hvilke betingelser, dels prisen / betalingsmåden, dels evt. sprogvanskeligheder.

Vurderet efter hvad en tysk kollega oplyser om prisen for atovaquone suspension i Tyskland, så vil en 3­ ugers kur med atovaquone suspension plus azithromycin (det sidste indkøbt her i landet) komme til at koste patienten omkring 5000 kr., plus evt. transportudgifter

Der er hverken generelt tilskud eller  mulighed for at kunne søge enkelttilskud til behandling med privat importeret medicin og forsikringer giver næppe heller tilskud, så man skal regne med at alt er egenbetaling, hvis man vælger at købe medicin i udlandet !

 

Atovaquone findes i dag kun registreret i Danmark i TABLETFORM i kombination med proguanil i kombinations-præparatet Malarone.  Men proguanil fandtes som anført allerede totalt uvirksom mod Babesia qibsoni i hunde for 30 år siden; søqninq på PubMed "babesi*+proguanil" (i sep. 2003) gav kun 3 hits, hvor kun foranstående arbejde nævnte Babesia, så der ser ikke ud til at foreligge andre undersøgelser vedr. brug af proguanil mod babesia !?

Det virker temmelig absurd at skulle betale dyre penge for at indtage et ekstra stof – proguanil - med potentielle bivirkninger og som formentlig ingen virkning har på babesia, men det bliver man åbenbart nødt til, hvis man ikke vil / kan skaffe ren atovaquone udenlands. Man bør i så fald nok for en sikkerheds skyld lægge azithromycin oveni Malarone tabletter, så man sikrer at der gives mindst 2 virksomme stoffer, for at undgå resistens udvikling.

En Malarone tablet indeholder 250 mg atovaquone og 100 mg proguanil og koster cirka 25 kr. - dagsdosis atovaquone på 6 tabletter Malarone vil således koste 150 kr. Dertil kommer prisen for azithromycin (Zitromax), hvor en enkelt tablet (daglig) uden tilskud koster 62 kr., med fuldt tilskud cirka 10 kr.

Dvs. dagsprisen for kombinations-behandlingen Malarone + Zitromax løber op i: 160-210 kr. og prisen for en 3 ugers kur i 3360-4410 kr.

 

Kinin til IV behandling er forbeholdt sygehuse, men tabletterne kan købes på danske apoteker og er billige. Kinin tabl. på 100 mg koster kun cirka 1 kr. per stk. – dagsdosis knap 20 tabletter ~ 20 kr.; Clindamycin på 300 mg koster cirka 10 kr. per  tablet, dagsdosis 6 tabl. ~ 60 kr. – samlet dagsdosis cirka 80 kr., dvs. knap 1700 kr. for 3 ugers kur.

 

(OBS. Alle priser er fra 2003, forbehold for ændringer)

 

 

Er viden om Babesia – herunder behandling
– da relevant at vide noget om for os her i lille Danmark ?

 

JA – for selvom der ikke Danmark før nu er blevet rapporteret om kliniske – dvs. symptomatiske - humane tilfælde af Babesiose hos danske patienter – så viser ovenstående link jo, at vi har haft Babesia endemisk forekommende i den danske dyre population i mindst de sidste 30 år og dermed at der er en potentiel risiko for overførsel til mennesker også – flåtproblemet er stigende og dermed øges risikoen for at flere mennesker pådrager sig de parasitære sygdomme denne vektor kan overføre.

 

I mit pilot-projekt fik 10 af 33 KRONISK SYGE patienter – hvor historie og symptomer hos alle pegede på mulig kronisk borreliose - påvist blandingsinfektion med Borrelia burgdorferi og Babesia lignende parasitter – se eks. på ringformer i røde blodceller fra danske patienter i 1, og 2  i JPG, sml. evt. med billeder af Babesia fra Internet søgning Google - nogle plus evt. HME/HGE lignende inklusioner i hvide blodceller, eks. på HME og HGE i JPG, sml. evt. med diverse billeder af ehrlichia fra forskellige kilder, bl.a. fra Anneli Bjöersdorff, Kalmar, Sverige, STOR TAK for hjælpen J 

 

Alle patienter havde dels bevægelige granulerede cellulære strukturer (GCS) ved mikroskopisk undersøgelse af våd bloddråbe (se video i WMV), dels Borrelia ANTIGEN i blodet, idet lignende strukturer som de jeg kalder GCS reagerede med specifikt antistof rettet mod Borrelia burgdorferi (RIBb© test –eks. i PDF).

 – du kan læse mere om RIBb testen her.

 

De andre blodparasitter blev diagnosticeret ved almindelig mikroskopisk undersøgelse, først på udstryg af perifert blod fra finger- eller øreprik, senere på udstryg af buffy-coat fraktionen af centrifugeret, antikoaguleret veneblod, idet den Quantitative Buffy Coat (QBC) metode’ er vist at kunne øge chancen betydeligt for at finde evt. tilstedeværende Babesia, såvel som Malaria og andre blodparasitter, herunder relapsing fever borreliose og derfor formentlig også Borrelia burgdorferi borreliose – pga. opkoncentrering ved centrifugeringen findes evt. parasitter nemlig langt hurtigere på udstryg af buffy-coat end på et alm. perifert blodudstryg !

Bagdelen ved at anvende buffy-coat udstryg er så, at man naturligvis ikke kan være sikker på at cellernes fordeling i et buffy-coat udstryg er det samme som det ville have været i et almindeligt blodudstryg, det har derfor ingen mening at udføre differential-tælling / vurdere antallet af parasiterede celler i forhold til ikke parasiterede celler !

 

Serieprøver af alm. perifere blodudstryg på pt#1 (undersøgt langt senere af Walter Tarello, og naturligvis med disse udstryg blandet imellem diverse andre og anonymt mærket!) viste en variation i antallet af røde blodceller indeholdende babesia-lignende parasitter, som hos denne patient vekslende mellem 0,5% før anfald, faldende fra 0,05% nogle timer inde i et anfald til 0 % dagen efter anfaldet og senere igen stigning til 0,1% parasiterede celler! – derfor planlægger jeg, så vidt det er mig muligt, at tage prøverne ud fra patienternes symptomcyklus, dvs. lige op til et forventet anfald. Årsagen er logisk nok at symptomerne på infektionen jo kommer i det øjeblik de intracellulære parasitter bryder ud og immunsystemet kan komme til at reagere på de frie parasitter, men lige netop på det tidspunkt er det naturligvis vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at finde de typiske intracellulære former af parasitterne !

Mikroskopi af blodet bør derfor udføres lige op til et forventet anfald, hvis det kan forudses, mens de biokemiske prøver naturligvis bør tages under / lige efter anfald, hvor der er en chance for at disse test kan være påvirkede; man kunne måske have held til at demonstrere svingninger i f.eks. haptoglobin (et bindingsprotein for hemoglobin) i forbindelse med en hæmolytisk episode? – dette har jeg desværre ikke haft mulighed for at undersøge.  

 

Da Lægemiddelstyrelsen, trods at jeg naturligvis fremlagde behørig dokumentation for dels de mikroskopiske fund, dels diverse artikler om behandling af Babesiose – jf. ovenfor -  desværre IKKE ville give MIG tilladelse til import af atovaquone suspension til behandling af projekt-patienter med påviste ringformer i deres røde blodceller, men henviste til de infektions-medicinske afdelinger - som imidlertid nægtede patienterne både relevante undersøgelser og behandling 

- og det var for dyrt for flertallet af patienterne at importere atovaquone suspension, var vi af nød henvist til at vælge kombinationer af de her i landet tilgængelige antibiotika med kendt eller potentiel virkning på de påviste infektioner og valget falder - ikke mindst pga. en overkommelig pris, samt af nedennævnte grunde – naturligt på kombinationer af flg. præparater:

Doxycyclin / tetracykliner anbefales som første valg til behandling af Ehrlichia og har også god effekt på Borrelia, samt mulig effekt på Babesia. 

Azithromycin bruges med held til behandling af såvel Borrelia som Babesia, hvorimod Ehrlichia oftest synes at være resistent mod stoffet.

Clindamycin er gængs – sammen med quinine - til behandling af Babesia. Ehrlichia viste derimod resistens overfor clindamycin og der ser ikke ud til at være lavet nogen undersøgelser om clindamycin har virkning på Borrelia ?

Metronidazol er er et anti-protozoa og anti-bakterielt middel, som mærkværdigvis ikke ser ud til at være brugt ret meget mod Babesia, selvom denne parasit hører til protozoa familien. Jeg har kun fundet to arbejder: Miller som IKKE fandt effekt af metronidazol i kombination med pyrimethamineBabesia microti, Fowler derimod fandt at metronidazol kunne reducere Babesia gibsoni parasitæmi hos hunde og få dem til at overleve.

Jf. Brorson’s arbejde forhindrede Metronidazol effektivt borrelia ’cyste’ dannelse, men virkede ikke på spirochaete formen af Borrelia, hvorfor stoffet nok bør anvendes i kombination med et stof der virker på spirochaete formen også. Metronidazol har et god optagelse fra mave-tarmkanalen og fordeler sig i hele kroppen inkl. hjernen, metronidazol passerer cellemembraner og trænger ind i mikroorganismerne. I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes stoffet til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene. En lignende omdannelse kan ikke finde sted i celler med aerobt eller fakultativt anaerobt stofskifte. På sådanne celler har metronidazol derfor ingen virkning. Det er ikke lykkedes mig at finde oplysninger om hvorvidt den obligat intracellulære bakterie Ehrlichia / Rickettsia kan klassificeres som anaerob, fakultativt anaerob eller aerob ? – dvs. hvordan bakterien har det med ilt – da det er bakterier, som kun kan vokse intracellulært er de vel svære at undersøge og skaffe sig den slags viden om ? – og virkningen af Metronidazol på Ehrlichia / Rickettsia species synes faktisk heller ikke at være undersøgt.

 

(OBS Klein/Cunha artiklen skal genlæses – jeg har den, men har ikke fået skrevet noter / citater i databasen) …

 

Der er KUN én projekt patient (#1) – diagnosticeret med triple infektion med Borrelia, Babesia og Ehrlichia - der har prøvet dels Malarone plus Zitromax i 10 dage (ikke råd til mere), den behandling førte til enorm forbedring i tilstanden (!) og at Babesia lignende parasitter ikke længere kunne påvises ved mikroskopi i de næste måneder, hvor kuren blev fulgt op med doxycyclin mod Borrelia og Ehrlichia – men Babesia symptomerne kom krybende tilbage under fortsat doxycyclin og parasitter kunne igen påvises i blodet af  3 forskellige, uafhængige undersøgere !

En 3-ugers kur med importeret atovaquone suspension og azithromycin gav desværre ingen klinisk eller paraklinisk effekt, ved flg. kontroller var der fortsat Babesia lignende parasitter at se i blodet og pt. er stadig kronisk syg ! – der er sandsynligvis tale om at parasitterne har udviklet resistens mod atovaquone pga. underbehandling i første omgang, om end re-infektion bestemt ikke kan udelukkes, for patienten har fået mange nye flåtbid siden, hvert år !  

 

Da ALLE projekt-patienter havde fået påvist Borrelia burgdorferi med en specifik ANTIGEN test (RIBb©) plus evt. havde tegn på HGE/HME og/eller Babesia ved mikroskopi af blodudstryg og sidstnævnte infektion ofte synes at være lav- eller asymptomatisk hos Europæiske patienter med intakt milt - hvilket alle patienter havde! - og den første patients behandlingsforløb med den dyre Malarone desværre ikke havde ført til helbredelse - startede de andre patienter primært behandling med doxycyclin for at ramme borrelia og ehrlichia og evt. babesia.

Det viste sig i løbet af nogle få måneder at patienter med babesia lignende parasitter i blodet reagerede både langsommere og mindre godt på behandling med doxycyclin end patienter uden tegn på disse parasitter i blodet, måske pga. immunhæmning, idet utilstrækkeligt respons på samme behandling er set ved HIV ?! – derefter skiftede nogle patienter efter eget valg, efter at behandlingsmulighederne var opregnet, se ovenfor - til en kombination af metronidazol og azithromycin, i den hensigt om muligt at ramme såvel borrelia som babesia med forhåbentlig to stoffer på én gang, på to forskellige steder i mikrobernes metabolisme og det gav heldigvis bonus hos flere. Pt. der senere i projektet fik konstateret Borrelia plus Babesia uden Ehrlichia via Bowen RTI, startede derfor i stedet med metronidazol og azithromycin (M+Z) og reagerede ofte som folk med ’kun’ borrelia alene eller borrelia plus ehrlichia lignende organismer i de hvide blodceller plejer at gøre på doxycyclin – se eksempel på behandlingsforløb for en patient med Borrelia plus Babesia behandlet med M+Z, som havde fået talrige forudgående kortvarige antibiotika kure, dels med penicillin dels doxycyclin med delvis effekt FØR han kom til mig. Han ophørte med kuren - antagelig pga. bivirkninger - og fik som det illustreres tilbagefald kort efter !

Uheldigvis har mange patienter nemlig problemer med at tåle denne kombination dels pga. kvalme, dels diare, trods tilførsel af probiotiske bakterier – der gør at de må stoppe med behandlingen efter ret kort tid.

MEN - nogen med Borrelia plus Babesia blandingsinfektion har desværre ikke reageret på den kombination heller, så der er brug for at have adgang til andre ve præparater, især naturligvis til de stoffer der HAR vist dokumenteret effekt på Babesia og det er simpelthen skammeligt at vi ikke i et land som Danmark har adgang til f.eks. at kunne ordinere atovaquone suspension !

– hvorfor pokker er der ikke harmonisering i EU på det medicinske område, så alle borgere i EU kunne få adgang til de samme behandlingsmuligheder ?    

 

Flere af disse kronisk syge patienter var – trods en historie der pegede på mulig / sandsynlig kronisk flåtbåren infektion og / eller et for Borrelia typisk cyklisk symptomforløb - blevet diagnosticeret som ”kronisk træthedssyndrom” / fibromyalgi og/eller somatisering - alt efter hvilken specialist de var sendt til og dennes særlige ’kæpheste’ i blandt ”syndrom diagnoserne”!

 

Det bør vække til selvransagelse hos danske læger, at INGEN af de 12 projekt-patienter, der havde fået stillet diagnosen ”kronisk træthedssyndrom” (ME/CFS) før de kom til mig, faktisk kan siges at være blevet tilstrækkeligt udredt til at kunne stille denne diagnose, fordi 2. hovedkriterium for at stille CFS-diagnosen – kravet om UDELUKKELSE af diverse kroniske bakterielle og parasitære infektioner, forgiftninger m.v. – IKKE var blevet opfyldt i et eneste af disse tilfælde ! – til trods for at nogle af disse patienter faktisk havde gjort deres læger opmærksom på deres egen mistanke om muligheden for kroniske flåtbårne infektioner som årsag til deres sygdom og deres naturlige ønske om UDREDNING for sådanne – noget der burde have været en selvfølge, blev dem nægtet !

Hvorfor undersøger i systemet højt rangerende lægelige specialister ikke patienterne efter reglerne, INDEN de stiller en syndrom diagnose ?

 

Det er beskæmmende at høre fra patienterne (og læse i deres journaler) at de blev nægtet udredning med baggrund i diverse forkerte påstande, som enhver person – også ikke læger - med adgang til Internet i dag ret let kan finde ud af er usande, f.eks. via søgning i publiceret medicinsk litteratur via PubMed – tag f.eks. den klart forkerte påstand ’det er ikke muligt at få babesia her i Danmark, hvor der er litteratur – oven i købet publiceret på modersmålet – der modbeviser udsagnet ! – og det værste er at det argument tilmed bliver brugt overfor patienter der med stor sandsynlighed har pådraget sig deres infektion(er) i Sydeuropa ! 

Er DET virkelig den bedste medicinske service danske patienter kan forvente sig af danske lægelige specialister, så står det sandelig for skralt til !

 

Dårlig økonomi udgør ofte et stort problem for langvarigt kronisk syge patienter og forhindrer i flere af projekt tilfældene behandlings-forsøg, for det er svært for en patient på lav indkomst – på sygedagpenge / førtidspension / kontant-hjælp - at trække 1700-5000 kr. efter skat ud af husholdnings-budgettet i 1-3 måneder til behandling af Babesia og evt. andre flåtbårne infektioner.  Der er desværre flere af projekt pt. der ikke har haft råd til / har haft mulighed for at få regelret behandling for den påviste babesiose og som vedbliver at være kronisk syge måske af samme grund – det gør ondt at være vidne til uden at kunne gøre noget ved det.

 

Kan det virkelig betale sig for samfundet at lade være at prøve på hjælpe kronisk syge patienter, hvor sygehistorien peger på flåtbåren infektion som en oplagt mulighed, med relevant diagnostik og behandling ? – hvad nu hvis fremtidig kronisk sygdom antagelig kunne forebygges ved tidlig diagnostik og behandling, kan det så betale sig at lade være ? 

Hvis blot én patient kunne helbredes ved tidlig diagnostik og behandling (pris cirka 10000 kr. ?) og herved kan undgå langvarig kronisk sygdom (førtidspension i et par årtier), eller hvis der bare kunne spares blot 1-2 måneders sygedagpenge per patient - så kommer regnestykket ved at udføre de nødvendige diagnostiske undersøgelser og behandling af disse hidtil upåagtede parasitære infektioner faktisk hurtigt til at se ’rentabelt’ ud alene i det økonomiske perspektiv, men det er jo for intet at regne mod hvad det bringer patienten i sparet lidelse og vundet livskvalitet hvis det lykkes at blive rask og undgå kronisk sygdom .. de foreløbige behandlingsresultater har været overraskende positive selv for langvarigt syge patienter.

 

Marie Kroun, læge
Revideret sep. 2003

2007/09 rettet nogle brudte links

 

 

REFERENCER

 

Masser af udvalgte referencer findes i PDF / HTM om muligt, eller til PubMed abstrakt via
LymeRICK: Lyme borreliosis and Related Infections Center of Knowledge
- herunder om Piroplasmer - klik også på diverse links indlejret i teksten ovenfor

 

PDF Atovaquone and Azithromycin for the Treatment of Babesiosis.  Krause PJ et al. N Engl J Med 2000 Nov 16;343(20):1454-1458
viste lige så god effekt, men langt færre bivirkninger end ’standard-behandlingen’ med quinine og clindamycin.Babesia er fundet resistente over for mange gængse  Malaria midler og
udvikling af atovaquone resistens er konstateret, når stoffet gives som monoterapi !

 

PDF In vitro evaluation of drug susceptibilities of Babesia divergens isolates. Brasseur P et al. Antimicrob Agents Chemother 1998 Apr;42(4):818-20

- antimalarial agents such as mefloquine, choroquine, and quinine were inactive

 

PDF Evaluation of selected antiprotozoal drugs in the Babesia microti-hamster model. Marley SE et al. Antimicrob Agents Chemother. 1997 Jan;41(1):91-4. "The presently used therapy for Babesia microti infections, a combination of quinine and clindamycin, does not always result in parasitologic cures.  ..Several well-recognized antimalarial drugs, such as mefloquine, halofantrine, artesunate, and artelenic acid, exhibited little or no effect on parasitemia. ..

PubMed Atovaquone in the treatment of Babesia microti infections in hamsters. Wittner M et al. Am J Trop Med Hyg 1996 Aug;55(2):219-22. "The close morphologic resemblance of B. microti to P. falciparum has led investigators to evaluate a variety of antimalarial drugs for antibabesial activity. While many of these drugs may have activity against both organisms, this is not always the case. For example, ciprofloxacin (14), chloroquine (15), and artemisin (16) all have antimalarial activity but no activity against babesia."

 
PubMed Ability of azithromycin in combination with quinine for the elimination of babesial infection in humans. Shih CM, Wang CC. Am J Trop Med Hyg. 1998 Oct;59(4):509-12. "Failure of elimination of the babesial infection was observed two weeks after treating with standard regimen of oral quinine plus intravenous clindamycin for a 10-day course of therapy. Azithromycin in place of clindamycin was administered for another 10-day course of therapy two months following initial treatment. Clearance of Babesia parasites was observed and verified by hamster inoculation. "

                                                                                                                                                                                      
PubMed Failure of chloroquine in human babesiosis (Babesia microti): case report and chemotherapeutic trials in hamsters.
Miller LH et al. Ann Intern Med 1978 Feb;88(2):200-2. "Chloroquine, metronidazole, primaquine, and sulfadiazine in parasitemia combination with pyrimethamine had no effect on the course of parasitemia. Minocycline (500 mg/kg) and tetracycline (500 mg/kg per day) reduced parasitemia on Day 8 of treatment, and the parasitemia eventually fell to below 0.01%. But all minocycline-treated animals and eight of 10 tetracycline treated animals died during or shortly after treatment when the parasitemia was low or subpatent. In the two surviving hamsters, parasitemia recurred. Tetracycline at 50 mg/kg caused no mortality but had no antiparasitic activity. Pentamidine isethionate and 4,4'-diazoaminobenzamidine (Ganaseg @, Berenil @) reduced parasitemia within 3 days and suppressed it throughout therapy (Figure 1). However, in both instances after the drugs were withdrawn, parasitemia again rose to high levels of 25% to 55%. Pentamidine (50 mg/kg) resulted in 100% mortality of animals; reactions at the injection site were common with both doses used."

 

PubMed Babesia gibsoni: chemotherapy in dogs.  Fowler JL et al. Am J Vet Res. 1972 Jun;33(6):1109-14. Abstract: Certain drugs were tested for action against Babesia gibsoni infection in dogs. Chloroquine phosphate, primaquine phosphate, sodium arsenamide, and chlorguanide hydrochloride did not have an effect on the disease. Diminazene aceturate, niridazole, and metronidazole acted against the disease by reducing or eliminating mortality, increasing packed cell volume (PCV), and decreasing parasitaemia after treatment was given. The best response was obtained with diminazene aceturate.

 

Excerpt: "Chlorguanide (= Proguanil*) hydrochloride proved to be completely ineffective against Babesia gibsoni at the dosage used.
Two of the principal dogs did not survive the treatment period, and all others were dead within 15 days after the treatment series was completed." …

"The administration of sodium arsenamide (group F dogs) had little effect on the disease".

*) see http://www2.biam2.org/www/Sub794.html

 

 

Langvarig babesiose uden behandling / recidiver efter ’gængs’ behandling:

 

PDF Persistent parasitemia after acute babesiosis.  Krause PJ et al. N Engl J Med 1998 Jul 16;339(3):160-5.
The experience of one initially asymptomatic subject is instructive. Bab. microti DNA was amplified from his blood during the 5th and 17th months after parasites were first detected. He then had his first apparent episode of babesial illness and was hospitalized with 3 percent parasitemia. He was febrile and had rigors, sweats, anorexia, nausea, and stupor. During hospitalization, a primary intracapsular renal tumor was identified. After a standard one-week course of clindamycin and quinine therapy, he became asymptomatic and microscopically detectable parasites disappeared from his blood. Parasites were discovered once again, however, in about 1 percent of his erythrocytes 6 weeks later (27 months after the initial parasitemia), when the affected kidney had been scheduled for removal. Therapy with clindamycin and quinine was reinstituted for another week. One week, three months, and one year after surgery, neither microscopy nor DNA amplification revealed babesial parasites. This experience indicates that babesial infection may recrudesce after many months of asymptomatic parasitemia and that, although a standard course of clindamycin and quinine therapy usually is effective, it may fail.

 

PubMed [First documentation of transfusion-associated babesiosis in Japan] Matsui T et al. Rinsho Ketsueki. 2000 Aug;41(8):628-34.
To investigate the cause of the hemolysis, the patient was transferred to our hospital in May 1999. Giemsa-stained peripheral blood smears showed Babesia parasites in the red blood cells (RBC), and PCR analysis confirmed the presence of Babesia microti DNA. The parasitemia disappeared hematologically after 2 weeks of quinine and clindamycin therapy. However, parasite DNA was still detectable in the RBC. Although treatment with oral atovaquone was given for 2 weeks, parasitemia and febrile hemolysis recurred within a month after the last treatment. Fortunately, complete remission was obtained after a second 12-week course of therapy with quinine and clindamycin. PCR analysis revealed asymptomatic Babesia infection in one of eight samples from the original blood donor. The initial steroid therapy given to the patient without an accurate diagnosis seemed to have delayed augmentation of the specific antibodies (IgG) against Babesia microti, thus prolonging the parasitemia after the initial acute stage of babesiosis.
 

PubMed Treatment of babesiosis by red blood cell exchange in an HIV-positive, splenectomized patient. Machtinger L et al. J Clin Apheresis. 1993;8(2):78-81. "Although generally responsive to antibiotic therapy, several cases of severe babesiosis refractory to appropriate antibiotic therapy have been reported to respond promptly and dramatically to red blood cell (RBC) exchange transfusion. Although the role of HIV coinfection in babesiosis is uncertain, two previously reported cases raise a concern that it may predispose to a more severe clinical course. We report a third case of severe babesiosis in an HIV-positive splenectomized man, following travel to an endemic area. Antibiotic therapy, though initially effective, ultimately failed to prevent severe disease. "
 

PubMed Human babesiosis.
Pruthi RK et al. Mayo Clin Proc. 1995 Sep;70(9):853-62. "We describe a 62-year-old man with babesiosis, outline his clinical course and response to therapy, and discuss the use of the polymerase chain reaction for the diagnosis and monitoring of the infection .. The onset of the disease was insidious, with fatigue, fever, weight loss, intermittently discolored urine, and anemia. Computed tomography of the abdomen revealed a small, shrunken spleen with an irregular border. With treatment, the symptoms gradually resolved. Although peripheral blood smears were negative soon after therapy, Babesia microti DNA was detected by polymerase chain reaction 53 days after initial examination. "
 

PubMed Babesiosis in patients with AIDS: a chronic infection presenting as fever of unknown origin. Falagas ME, Klempner MS. Clin Infect Dis. 1996 May;22(5):809-12. "We report a case of babesiosis in a patient infected with HIV who presented with a prolonged fever of unknown origin; the patient had not undergone splenectomy. Parasitemia persisted despite initial clinical improvement after treatment with quinine and clindamycin. Babesiosis was controlled with a maintenance regimen consisting of clindamycin, doxycycline, and high-dose azithromycin, but the infection was not eradicated."
 

PubMed Ability of azithromycin in combination with quinine for the elimination of babesial infection in humans. Shih CM, Wang CC. Am J Trop Med Hyg. 1998 Oct;59(4):509-12. "Failure of elimination of the babesial infection was observed two weeks after treating with standard regimen of oral quinine plus intravenous clindamycin for a 10-day course of therapy. Azithromycin in place of clindamycin was administered for another 10-day course of therapy two months following initial treatment. Clearance of Babesia parasites was observed and verified by hamster inoculation. "
 

PubMed Experimental Babesia microti infections in non-splenectomized Macaca mulatta. Ruebush TK 2nd et al. J Parasitol. 1979 Feb;65(1):144-6. "Parasitemia persisted for at least 90 days in all animals and in one, organisms were still present 559 days after inoculation."
 

PubMed Experimental Babesia microti infections in Macaca mulatta: recurrent parasitemia before and after splenectomy. Ruebush TK 2nd et al. Am J Trop Med Hyg. 1981 Mar;30(2):304-7. "To learn more about the course of Babesia microti infections in primates, six Macaca mulatta monkeys with blood-induced B. microti infections were followed for 270 days with regular thick blood smears. Three of the monkeys experienced from 1--3 recurrences of parasitemia defined here as greater than or equal to 200 organisms/mm3 blood. Following splenectomy on day 297, parasitemia recurred in all animals, reaching levels of 1.9 x 10(5) to 2.7 x 10(6) organisms/mm3, and was associated with a moderately severe hemolytic anemia. These findings suggest that similar recurrences of parasitemia may occur in human cases, and that splenectomy may present a risk to persons with a past history of B. microti infection."